Which treats of the character and pursuits of the famous Don Quixote of La Mancha.

Which treats of the first sally the ingenious Don Quixote made from home.

Trong đó có liên quan tới cách bay bổng mà Đôn Ki-hô-tê tự phong cho mình là hiệp sĩ.